කාබන් ෆයිබර් රෙදි

 • Silver Carbon Fiber Cloth

  රිදී කාබන් ෆයිබර් රෙදි

  95% ට වඩා වැඩි කාබන් අන්තර්ගතයක් සහිත රිදී කාබන් ෆයිබර් රෙදි, පෙර ඔක්සිකරණය, කාබනීකරණය සහ ග්‍රැෆිටරීකරණය මගින් නිපදවන පෑන් මත පදනම් වේ. එහි dens නත්වය වානේ 1/4 ට වඩා අඩු වන අතර වානේ නම් ශක්තිය 20 ගුණයක් වේ. කාබන් ද්‍රව්‍යවල ලක්ෂණ පමණක් නොවේ එසේම වැඩ කිරීමේ හැකියාව, රෙදිපිළි තන්තු වල නම්යතාවය ද ඇත.
 • Carbon Fibre Tap

  කාබන් ෆයිබර් ටැප්

  95% ට වඩා වැඩි කාබන් අන්තර්ගතයක් සහිත කාබන් ෆයිබර් ටැප්, එය පෙර ඔක්සිකරණය, කාබනීකරණය සහ ග්‍රැෆිටරීකරණය මගින් නිපදවන පෑන් ලෙස හැඳින්වේ. එහි dens නත්වය වානේ 1/4 ට වඩා අඩු වන අතර ශක්තිය වානේ නම් 20 ගුණයක් වේ. කාබන් ද්‍රව්‍යවල ලක්ෂණ පමණක් නොව වැඩ කිරීමේ හැකියාව, රෙදිපිළි තන්තු වල නම්යතාවය ද ඇත.
 • Coloured Carbon Fibre Cloth

  වර්ණ කාබන් ෆයිබර් රෙදි

  95% ට වඩා වැඩි කාබන් අන්තර්ගතයක් සහිත වර්ණ ගැන්වූ කාබන් ෆයිබර් රෙදි, පෙර ඔක්සිකරණය, කාබනීකරණය සහ ග්‍රැෆිටරීකරණය මගින් නිපදවන පෑන් මත පදනම් වේ. එහි dens නත්වය වානේ 1/4 ට වඩා අඩු වන අතර ශක්තිය වානේ නම් 20 ගුණයක් වේ. කාබන් ද්‍රව්‍යවල ලක්ෂණ පමණක් නොවේ එසේම වැඩ කිරීමේ හැකියාව, රෙදිපිළි තන්තු වල නම්යතාවය ද ඇත.
 • Green Carbon Fiber Fabric

  හරිත කාබන් ෆයිබර් රෙදි

  95% ට වඩා වැඩි කාබන් අන්තර්ගතයක් සහිත හරිත කාබන් ෆයිබර් රෙදි, පූර්ව ඔක්සිකරණය, කාබනීකරණය සහ ග්‍රැෆිටරීකරණය මගින් නිපදවන පෑන් මත පදනම් වේ. එහි dens නත්වය වානේ 1/4 ට වඩා අඩු වන අතර වානේ නම් ශක්තිය 20 ගුණයක් වේ. කාබන් ද්‍රව්‍යවල ලක්ෂණ පමණක් නොවේ එසේම වැඩ කිරීමේ හැකියාව, රෙදිපිළි තන්තු වල නම්යතාවය ද ඇත.
 • Satin Weave Carbon Fiber

  සැටින් වීව් කාබන් ෆයිබර්

  95% ට වඩා වැඩි කාබන් අන්තර්ගතයක් සහිත සැටින් වීව් කාබන් ෆයිබර්, එය පෙර ඔක්සිකරණය, කාබනීකරණය සහ ග්‍රැෆිටරීකරණය මගින් නිපදවන පෑන් මත පදනම් වේ. එහි dens නත්වය වානේ 1/4 ට වඩා අඩු වන අතර ශක්තිය වානේ නම් 20 ගුණයක් වේ. කාබන් ද්‍රව්‍යවල ලක්ෂණ පමණක් නොවේ එසේම වැඩ කිරීමේ හැකියාව, රෙදිපිළි තන්තු වල නම්යතාවය ද ඇත.
 • Honeycomb Carbon Fiber Fabric

  පැණි වද කාබන් ෆයිබර් රෙදි

  95% ට වඩා වැඩි කාබන් අන්තර්ගතයක් සහිත පැණි වද කාබන් ෆයිබර් රෙදි මිල පෙර ඔක්සිකරණය, කාබනීකරණය සහ ග්‍රැෆිටයිසේෂන් මගින් නිපදවන පෑන් මත පදනම් වේ. එහි dens නත්වය වානේ 1/4 ට වඩා අඩු වන අතර ශක්තිය වානේ නම් 20 ගුණයක් වේ. කාබන් වල ලක්ෂණ පමණක් නොවේ ද්‍රව්‍යමය නමුත් වැඩ කිරීමේ හැකියාව, රෙදිපිළි තන්තු වල නම්යතාවය.
 • Carbon Fiber Fabric Price

  කාබන් ෆයිබර් රෙදි මිල

  95% ට වඩා වැඩි කාබන් අන්තර්ගතයක් සහිත කාබන් ෆයිබර් රෙදි මිල, පෙර ඔක්සිකරණය, කාබනීකරණය සහ ග්‍රැෆිටරීකරණය මගින් නිපදවන පෑන් මත පදනම් වේ. එහි dens නත්වය වානේ 1/4 ට වඩා අඩු වන අතර ශක්තිය වානේ නම් 20 ගුණයක් වේ. කාබන් ද්‍රව්‍යවල ලක්ෂණ පමණක් නොවේ එසේම වැඩ කිරීමේ හැකියාව, රෙදිපිළි තන්තු වල නම්යතාවය ද ඇත.
 • Carbon Fibre 4k

  කාබන් ෆයිබර් 4 කේ

  95% ට වඩා වැඩි කාබන් අන්තර්ගතයක් සහිත කාබන් ෆයිබර් 4 කේ, පූර්ව ඔක්සිකරණය, කාබනීකරණය සහ ග්‍රැෆිටරීකරණය මගින් නිපදවන පෑන් මත පදනම් වේ. එහි dens නත්වය වානේ 1/4 ට වඩා අඩු වන අතර ශක්තිය වානේ නම් 20 ගුණයක් වේ. කාබන් ද්‍රව්‍යවල ලක්ෂණ පමණක් නොව වැඩ කිරීමේ හැකියාව, රෙදිපිළි තන්තු වල නම්යතාවය ද ඇත.
 • 2×2 Carbon Fiber

  2 × 2 කාබන් ෆයිබර්

  2x2 කාබන් ෆයිබර් යනු 95% ට වඩා වැඩි කාබන් අන්තර්ගතයක් සහිත විශේෂ තන්තු වන අතර එය පූර්ව ඔක්සිකරණය, කාබනීකරණය සහ ග්‍රැෆිටරීකරණය මගින් නිපදවන පෑන් මත පදනම් වේ. එහි dens නත්වය වානේ 1/4 ට වඩා අඩු වන අතර ශක්තිය වානේ නම් 20 ගුණයක් වේ. කාබන් ද්‍රව්‍ය පමණක් නොව, වැඩ කිරීමේ හැකියාව, රෙදිපිළි තන්තු වල නම්යතාවය ද ඇත.
1234 ඊළඟ> >> පිටුව 1/4